دانلود فایل


دانلود مقاله معیارهای جدید در محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری - دانلود فایلدانلود فایل ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود فایل دانلود مقاله معیارهای جدید در محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداریچکیده
هرقدر كيفيت گزارش هاي مالي افزايش يافته و از استانداردها و ضوابط معتبري در تهيه و ارائه گزارشهای مالی استفاده شود، ريسك اطلاعات كاهش خواهد يافت. تحقیقات و مطالعات متعدد در مورد تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری نشان میدهد که کیفیت اطلاعات ، به تاثیرپذیری آن از نحوه انتشار اطلاعات حسابداری بستگی دارد. مدیران و مشاوران مالی، تحلیل ها و تصمیم گیریهای خود را برمبنای کیفیت گزارشهای مالی که در اختیارشان قرار می¬گیرد، انجام میدهند. در این مقاله هدف اینست که میزان کیفیت درونی اطلاعات حسابداری را از طریق ابزارهای جدید اندازه¬گیری نماید. استدلال می¬شود که حق الزحمه های حسابرسی تبیین نشده یک معیاری برای کیفیت اطلاعات حسابداری میباشد، این مقاله براساس چارچوب مطالعه آقای پائول هرایبر و دیگران در سال 2010 میباشد. یکی از یافته های تحقیق اینست که هزینه¬های حسابرسی که در اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری بکار برده میشوند با سایر معیارهای تجربی ارتباط دارند. همچنین معیارهایی ارائه شده که داده ها و ویژگیهای کیفی اطلاعات را از روش¬های تحلیل اقتصادی قابل کاربرد در حسابداری، مورد بررسی قرار می¬دهند. نتایج دیگر حاصل از این مطالعه، معرفی عوامل و معیارهای جدید کاربردی و پیشنهاد یک مدل، جهت اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری بوده است.
کلمات کلیدی
كيفيت اطلاعات حسابداري ، ویژگیهای کیفی، حق الزحمه های حسابرسی تبیین نشده ، کیفیت سود


مقدمه
يكي از پيش شرط¬هاي بنيادي براي كسب اطمينان سرمايه¬گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعاليتهاي سازنده اقتصادي، تهيه و ارائه اطلاعاتي است كه در انجام تصميم¬گيريهاي مالي و اقتصادي سودمند واقع شود. وجود مكانيزمهايي براي اطمينان دادن به سرمايه گذاران و ساير استفاده كنندگان، نسبت به كيفيت اطلاعات مالي، با اهدافي همچون كمك به كارايي بازار سرمايه و تخصيص بهينه سرمايه ضروري است. حسابداري كه با وظيفه اطلاع رساني بيطرفانه گام در جامعه اطلاعاتي مي¬نهد، نقش خطيري در افزايش كيفيت اطلاعات دارد.(ثقفی، 1388)
علي رغم نقش اساسي كيفيت اطلاعات حسابداري در تصميم گیری استفاده كنندگان، نائل شدن به اين كيفيت، پيچيده و تشخيص آن دشوار است. مشخص كردن و نظارت بر اين ويژگي هاي كيفيتي در استانداردسازي و عمليات حسابداري بسيار مشکل است. بعلاوه، بررسي آنها حتي در مطالعات آزمايشي كه از تست هاي تجربي استفاده مي¬كنند نیز دشوار است.(بهرامفر،1377)
تئوریهای اقتصادی نشان میدهد که در محیط رقابتی متعادل، انتظار می¬رود که هزینه های حسابرسی در پیش¬بینی هزینه¬ها موجب پایین آمدن کیفیت درآمد موسسه می¬شود. اگر اطلاعات مالی از طرف موسسات اشتباه باشد، شهرت و اعتبار حسابرسان با خطر جدی مواجه می¬شود. در پاسخ به آن نیز حسابرسان نیز با افزایش زمان ممیزی، هزینه¬های حسابرسی زیادی را در ارتباط با کیفیت اطلاعات حسابداری به موسسه تحمیل می¬کنند.(هرایبر،2010)
اهمیت موضوع و بیان مسئله
موفقیت سیستم حسابداری بستگی به این دارد که بتواند با ارائه اطلاعات حسابداری، تصمیم گیری مدیران را بهبود بخشد. اما تنها ارائه اطلاعات نمیتواند این امر مهم را ارتقاء دهد. اگر سیستم حسابداری نتواند اطلاعات مورد نیاز مدیریت را در کیفیت مناسب ارائه نماید، در تصمیم¬گیری مدیریت موثر نخواهد بود. بنابراین نحوه ارائه و روش محاسبه اطلاعات به لحاظ کیفی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است که بایستی مدیران و تحلیلگران مالی توجه خاصی به آن داشته باشند. از طرفی برای ارائه اطلاعات حسابداری نیاز به معیارهایی جهت محاسبه کیفیت این اطلاعات می¬باشد. اين مقاله معیارهایی را براي ،بسط و اجراي روشي جهت كمّي¬سازي كيفيت اطلاعات حسابداري ارائه مي¬دهد و از عوامل تحليلي استفاده شده در پژوهش هاي مختلف مرتبط با موضوع استفاده مي¬كند. بنابراین مسئله¬ای که در این مطالعه مطرح میشود، اینست که چه نوع معیارهایی جهت اندازه¬گیری کیفیت اطلاعات حسابداری با در نظر گرفتن شاخصهای کیفی وجود دارد؟ تا اینکه در حین بررسی چارچوب مفهومی عوامل، پیش نیازها و شاخص¬های قابل اندازه¬گیری کیفیت اطلاعات حسابداری را مشخص نموده و برآورد سطح اطمینان کیفیت را مورد توجه قرار دهد.
كيفيت حسابداري و حق الزحمه های حسابرسی
با تمركز بر نیازهای استفاده كننده، اطلاعات باكيفيت را ميتوان به عنوان تحقق نيازهاي استفاده كننده با توجه به درك استفاده كننده بطور معقول و مفید تعريف نمود. كيفيت اطلاعات حسابداري در صورتي افزايش مي يابد كه روشهاي زائد حذف و افزايش گستره¬هايی كه اطلاعات حسابداري را در وضعيت اقتصادی منعكس سازند.(دکونو، 2008)
اندازه¬گیری کیفیت حسابداری از طریق هزینه¬های حسابداری تحمیل شده توسط حسابرسان، بر کیفیت سیستم حسابداری تاثیر میگذارد. یکی از دلایل تغییرات کیفیت سیستم حسابداری قرار گرفتن اطلاعات در اختیار حسابرسان و ایجاد حق الزحمه های تبیین نشده، که نتیجه آن باعث عدم تعادل در قیمتگذاری میگردد. از طرفی حسابرسان به دلیل دسترسی بیشتر به مدیریت و اطلاعات اختصاصی خود، مسلما برای تخمین کیفیت اطلاعات حسابداری موقعیت بهتری دارند. پس از کنترل عوامل غیر از کیفیت مرتبط با حق الزحمه های حسابرسی تبیین نشده، کیفیت اطلاعات حسابداری، توسط حسابرسان بطور اختصاصی ارزیابی می¬شود که این موضوع ارتباط بین حق الزحمه های حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری را نشان میدهد.(هرایبر، 2010)
تعریف کیفیت اطلاعات حسابداری(دکو و اسچرند ،2004)، برسی میکند که اطلاعات حسابداری تا چه حد منعکس کننده عملکرد واقعی و مورد انتظار شرکت با توجه به عوامل و امکانات فعلی موجود می¬باشد و از این طریق ارزش شرکت را ارزیابی میکند. این تعریف قابلیت صورتهای مالی موسسه را مورد توجه قرار می¬دهد و همچنین صورتهای مالی را از جنبه¬های شفافیت، صحت و اثربخشی در تصمیم بیان میکند.(همان منبع)
ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری عبارتست از صفت و کیفیتی از اطلاعات حسابداری که مفید بودن و اثربخش بودن را افزایش دهد. به عبارت دیگر، ویژگیهای کیفی خصوصیاتی هستند که اطلاعات فراهم شده در گزارشات را برای استفاده کنندگان قابل استفاده می¬سازد.(بهرامفر،1377)
پیشینه تحقیقات انجام شده
بتی، آننه و دیگران(2009)، این محققان مطالعه خود را در مورد تاثیر نظارت و اطلاعات شخصی روی نقش کیفیت حسابداری در تصمیمات سرمایه¬ای انجام داده¬اند. نتایج تحقیقاتشان نشان داد که دسترسی بانکها در شرکتهای مالی محدود به اطلاعات شخصی و محدود کردن هزینه¬های سرمایه¬ای باعث کاهش کیفیت حسابداری میگردد. همچنین اگر عدم تقارن اطلاعات مشکلات بزرگی بوجود آورد در آنصورت کیفیت اطلاعات حسابداری بسیار حائز اهمیت خواهد بود. بالاخره شواهد نشان داد که نتایج سرمایه¬گذاری جریانات نقدی از خطای محاسبات کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر نمی¬پذیرد. بارث و ديگران(2008)، براي ارزيابي كيفيت حسابداري از سه متغير: مديريت سود، شناخت سريعتر زيان، و ميزان مرتبط بودن ارقام حسابداري استفاده نمودند. دکونو، عادلا و دیگران(2008)، تحلیل میزان تضمین كيفيت دروني اطلاعات حسابداري از طريق ابزارهاي داخلي اطلاعات را در بازار رومانی انجام شد. بررسیها نشان داد كه تصميم¬گيريهاي استفاده¬كنندگان اطلاعات حسابداري به كيفيت اطلاعات بستگي دارد. كولبك و وارفيلد(2005)، سنجه هاي توان تبيين مدلهاي ارزشيابي مبتني بر داده هاي ترازنامه وسود و زيان، خطا و پراكندگي پيش بيني تحليلگران و پايداري سود را براي بررسي كيفيت اطلاعات حسابداري به كار بردند. به عقيده تورنتون(2002)، كيفيت اطلاعات حسابداري وگزارشگري مالي، محصول مشترك حداقل چهار عامل اصلي است: خلاقيت و نگرشهاي مديريت، كيفيت حسابرسي، تجربه كميته حسابرسي، و استانداردهاي حسابداري داراي كيفيت بالا، وجود ضعف در هر يك از اين چهار حلقه، ميتواندكل زنجيره را مخدوش سازد. آنچه اهميت دارد معيارها، متغيرها و سنجه¬هايي است كه كيفيت اطلاعات حسابداري را ارزيابي ميكند. ريز و سات كليف(1989)، براي ارزيابي كيفيت داده ها و اطلاعات حسابداري از متغيرهاي قابليت پيش بيني و اندازه گيري اقتصادي استفاده كردند. ثقفی، علی و ابراهیمی،ا(1388)، به بررسی رابطه بین استانداردهاي حسابداري وكيفيت اطلاعات حسابداري پرداخته اند در این تحقیق متغيرهاي كيفيت اطلاعات حسابداري از قبیل، پايداري سود، ضريب واكنش سود، كيفيت اقلام تعهدي و توان تبيين رو ش هاي ارزشيابي درنظر گرفته شده و در قالب مدلهاي كيفيت اطلاعات حسابداري، قبل و بعد از اجراي استانداردهاي حسابداري مورد آزمون قرار گرفته که نتایج آزمون مدلها در مجموع نشان دادكه اجراي استانداردها تنها در مدل پايداري، با بهبود نسبي پايداري اضافي، همراه بوده است در حالي كه در ساير مدلها استانداردها نتوانسته اند اثر قابل ملاحظه¬اي داشته باشند.
روش تحقیق
این مطالعه بر مبنای تحلیلهای کمی اقتصادی قرار دارد، تبدیل متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری به مقیاسهای کمی با مدلهای ذهنی بسط می¬یابند. برخی از مدلهای ارائه شده با روابط ریاضی بیان شده اند که قابل استفاده تحلیلگران و مشاوران مالی میباشند. عوامل تعیین کننده¬ای که بیان میشوند سعی بر این دارند، که ارتباط بین اطلاعات حسابداری و ویژگیهای سیستم مالی ویژه یک واحد تجاری را تبیین نمایند. در واقع این معیارها از روابط آماری برآورد میشوند و متغیرهای انتخاب شده بصورت تجربی بررسی شده¬اند که از مطالعه عقاید صاحب نظران موضوع مورد تحقیق بهره گرفته میشود .

برخی از متغيرهايي كه براي ارزيابي كيفيت اطلاعات حسابداري مورد استفاده قرار می¬گیرند، بشرح زیر می¬باشند:
1- حق الزحمه های حسابرسی تبیین نشده (UAF): این هزینه¬ها به دلایل ناشناخته¬ای ایجاد میشوند. ساختار اندازه¬گیری کیفیت اطلاعات حسابداری، نیاز به گزارش تغییرات در حق الزحمه های حسابرسی دارد که با کیفیت حسابداری ارتباط دارد. شناسایی عوامل تعیین کننده¬ای که با حق الزحمه حسابرسی مرتبط هستند حائز اهمیت زیادی است. برخی از معیارها و عوامل تعیین کننده¬ای که برای تخمین حق الزحمه های حسابرسی استفاده می¬شوند عبارتند از: سطح موجودی انبار ، حسابهای دریافتنی، داراییهای کل، نسبت فروش خارجی به کل فروش، مجموع بدهی¬های کوتاه مدت و بلند مدت به کل دارایی¬ها، درآمد عملیات پس از کسر مالیات نسبت به کل داراییها و تعداد سالهای حسابرسی شده اطلاعات شرکت.(هرایبر، 2010)
2- پايداري سود: پايداري سود، تداوم و ثبات سود از يك دوره به دوره بعد را ارزيابي ميكند و از طريق رگرسيون، سود دوره جاري نسبت به سود دوره قبل برآورد ميشود. پايداري سود بالا به عنوان يك ويژگی كيفيت حسابداري محسوب مي¬شود. هر چه پايداري سود بالاتر باشد، يعني شركت توان بيشتري براي حفظ سودهاي جاري دارد.(ثقفی و ابراهیمی،1388)
3- ضريب واكنش سود: ضريب واكنش سود، حدود بازده غيرعادي بازار را در واكنش به، جزء غير انتظاري سودهاي گزارش شده شركت اندازه¬گيري ميكند. ضريب واكنش سود در متون به عنوان شاخصي براي محتواي اطلاعاتي سود حسابداري استفاده شده است، زيرا بازنمايي سود به بازده را اندازه گيري ميكند.(کولینز و کوتاری،1989)
4- كيفيت اقلام تعهدي: اقلام تعهدي تعديلات موقتي هستند كه جريانهاي نقدي را طي دوره¬هاي زماني انتقال ميدهد. نفع عمده اين انتقال آنست كه ارقام تعديل شده، تصوير درست¬تري از عملكرد اقتصادي شركت ارائه ميدهند. هدف اصلي اقلام تعهدي، كاهش مشكلات زمانبندي و نا انطباقي در جريانهاي نقدي زيربنايي است(دکوو و دیچیو،2002). كيفيت اقلام تعهدي از نظرسرمايه¬گذاران به معني نزديكي سود حسابداري به وجه نقد مي¬باشد. بنابراين كيفيت ضعيف اقلام تعهدي باعث مي شود كه مبهم بودن اطلاعات افزايش يافته و ريسك سرمايه¬گذاري نيز در پي آن افزايش يابد.(فرانسیس و دیگران،2005)


فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 8 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقالات ISI حسابداری مدیریت : 143 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

حسابداری مدیریت یا حسابداری مدیریتی بر استفاده از اطلاعات حسابداری برای مدیران در سازمانها، جهت مهیا کردن آنها برای تصمیم سازی کسب و کار آگاهانه تاکید دارد که به آنها اجازه میدهد تا کارکردهای کنترل و مدیریت شان را بهتر تجهیز نمایند.

مقالات ترجمه شده حسابداری و حسابرسی : 76 مقاله انگلیسی با ...

تغییرات در ارزش‌مداری اطلاعات حسابداری در ... کیفیت اطلاعات ... مقاله خود را دانلود ...

مرجع اطلاعات جامع حسابداری - دانلود مقالات حسابداری

کتاب «گنجینه حسابداری» تألیف آر جی چمبرز(R. J. Chambers) دربرگیرنده ادبیات مربوط به حدود 500 سال حسابداری (به زبان انگلیسی) و به‌ویژه 150 سال اخیر می‌باشد؛ دورانی که طی آن حسابداری بیشترین گسترش و پیشرفت را در تنوع نظریه‌ها به خود دیده است.

مرجع اطلاعات جامع حسابداری - دانلود کتاب حسابداری

مرجع اطلاعات جامع حسابداری - دانلود ... مقاله،جزوه در ... کیفیت ارائه در حسابداری:

دانلود مقاله معیارهای جدید در محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری

معیارهای جدید در محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداریچکیده هرقدر كيفيت گزارش هاي مالي افزايش يافته و از استانداردها و ضوابط معتبري در تهيه و ارائه گزارشهای مالی استفاده شود، ريسك اطلاعات كاهش خواهد يافت.

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های رشته حسابداری

ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در ... دانلود مقاله ... و کیفیت اطلاعات حسابداری ...

مرجع اطلاعات جامع حسابداری - دانلود کتاب حسابداری

مرجع اطلاعات جامع حسابداری - دانلود ... مقاله،جزوه در ... کیفیت ارائه در حسابداری:

دانلود رایگان مقالات انگلیسی حسابداری سال ۲۰۱۹- ۲۰۱۸ با ...

... حسابداری 2018 دانلود مقاله ... جدید حسابداری مقاله ... اطلاعات حسابداری در ...

دانلود مقاله معیارهای جدید در محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری

معیارهای جدید در محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداریچکیده هرقدر كيفيت گزارش هاي مالي افزايش يافته و از استانداردها و ضوابط معتبري در تهيه و ارائه گزارشهای مالی استفاده شود، ريسك اطلاعات كاهش خواهد يافت.

مقالات ISI حسابداری مدیریت : 143 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

حسابداری مدیریت یا حسابداری مدیریتی بر استفاده از اطلاعات حسابداری برای مدیران در سازمانها، جهت مهیا کردن آنها برای تصمیم سازی کسب و کار آگاهانه تاکید دارد که به آنها اجازه میدهد تا کارکردهای کنترل و مدیریت شان را بهتر تجهیز نمایند.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده اقتصاد و حسابداری - ترجمه فا

... دانلود رایگان مقاله ... کیفیت حسابداری در ... شواهد جدید در خصوص مفاد اطلاعات جدید ...

دانلود رایگان مقالات انگلیسی حسابداری سال ۲۰۱۹- ۲۰۱۸ با ...

... حسابداری 2018 دانلود مقاله ... جدید حسابداری مقاله ... اطلاعات حسابداری در ...

دانلود مقاله معیارهای جدید در محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری

معیارهای جدید در محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداریچکیده هرقدر كيفيت گزارش هاي مالي افزايش يافته و از استانداردها و ضوابط معتبري در تهيه و ارائه گزارشهای مالی استفاده شود، ريسك اطلاعات كاهش خواهد يافت.

بررسی تاثیر معیارهای سنتی حسابداری بر خلق ارزش در شرکت های ...

بررسی تاثیر معیارهای سنتی حسابداری ... جدید بر هزینۀ کیفیت: ... حسابداری اطلاعات ...

پاورپوینت مدیریت تولید و عملیات

پاورپوینت بازرگانی(داخلی و خارجی)

دانلود پاورپوینت تعیین ثبات رنگ زا در برابر سایش

کتاب-بیوگاز و تعاریف و اصطلاحات آن-208صفحه-pdf

کامبینیشنG965F باینری 1

جلد سوم دیوان زمانی

سورس فروشگاه آنلاین اندروید Markeet

دانلود پاورپوینت آلودگيهاي زيست محيطي و محيط خانه - 16 اسلاید

طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس 9(افتخار بندگی )

پاورپوینت ارزیابی ارگونومیکی پوسچر به روش OWAS